Mis on käsundusleping

Käsundusleping on üldkasutatav juriidiline töösuhe, mis võimaldab tööandjal ülesande täitmiseks tegutseda ja töövõtjal oma teenuseid pakkuda. Sellel lepingul on märkimisväärne mõju, kuna see võib mõjutada mõlema pooled õiguslikke õigusi ja kohustusi.

Mis on käsundusleping?

Käsundusleping on leping, mis sõlmitakse käsundusvõtja ja käsundusandja vahel, et hõlbustada otsese tööhõivega seotud õigusalaste küsimuste lahendamist. Käsundusandja annab käsundusvõtjale ülesande, mis tuleb täita vastavalt mõlema pooled kokku lepitud tingimustele. Käsunduslepingus kokku lepitud kohustused ja õigused kehtivad mõlema poole ees pärast selle sõlmimist.

Käsunduslepingu sõlmimise tingimused

Käsunduslepingu sõlmimiseks tuleb täita mõned olulised tingimused. Esiteks peab käsundusleping olema kirjalikult sõlmitud ning see peab sisaldama käsundusandja ja käsundusvõtja nimed, ülesandekaarti, tasu suurust ja muud kokkulepitud tingimused. Teiseks peab käsundusvõtja olema vähemalt 18-aastane. Kolmandaks ei tohi käsundusvõtja olla seotud konkureerivate äritegevustega.

Käsunduslepingu lõpetamine

Käsundusleping lõpeb, kui ülesanne on lõpule viidud, käsundusandja on käsundusvõtjateenuste eest tasunud või kui üks poolest lepingu ühepoolselt üles ütleb. Kui käsundusvõtja ei täida käsunduslepingu tingimusi, võib käsundusandja kasutada karistusmeetmeid, nagu lepingu ülesütlemine või rahalise kahju hüvitamine.

Käsunduslepingu vaidlustamine

Käsunduslepingu rikkumise või lõpetamise korral on mõlemal poolel õigus lepingut vaidlustada. Sellisel juhul peab mõlema poole esindaja esitama kohtusse avalduse, et kohus otsustaks käsunduslepingu lõpetamise õiguspärasuse. Kohus võib määrata kahju hüvitamise, samuti võib sel ajal kehtiva seaduse alusel kohus määrata trahvi.

Käsunduslepingud on üldkasutatavad, kuid nende sõlmimine nõuab erilist tähelepanu, et vältida võimalikke probleeme, mis võivad tekkida lepingu õiguste ja kohustuste eiramise korral. Selleks tuleks enne lepingu allkirjastamist hoolikalt kaaluda kõiki selle lepingu osapooli õigusi ja kohustusi ning läbirääkimisi teostada avatud ja ausalt.

Meil on hea meel kuulda teie mõtteid

Jäta vastus

Parimad Hinnad
Logo